Na niebiesko dla 30. rocznicy przyjęcia Konwencji o prawach dziecka

We Wrocławiu odbędzie się seminarium dla psychologów i pedagogów, liczne warsztaty i spotkania tematyczne we wrocławskich szkołach i przedszkolach, emitowany będzie materiał filmowy przygotowany przez Unicef w Systemie Informacji Pasażerskiej MPK, Zoo, Teatrze Lalek, Kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym, Imparcie i Infopunkcie Barbara.
We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dziś odbywają się konsultacje prawne dla rodzin obcokrajowców w zakresie m.in. legalizacji prawa pobytu dzieci. Natomiast wieczorem na niebiesko zostanie podświetlona membrana wrocławskiego Stadionu oraz kamienica Pod Złotym Słońcem, w której mieści się Muzeum Pana Tadeusza

O Konwencji o prawach dziecka
• Konwencja o prawach dziecka to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie.
• Konwencja o prawach dziecka została uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polski. Nasz kraj zaproponował pierwszy projekt tego dokumentu.
• Konwencja o prawach dziecka to dokument, który został ratyfikowany do dzisiejszego dnia przez 196 krajów na świecie. Jest to najszerzej ratyfikowany na świecie dokument z zakresu praw człowieka.
• Konwencja o prawach dziecka reguluje kwestie prawne wszystkich obywateli poniżej 18. roku życia.
• Konwencja o prawach dziecka składa się z 4 części: Preambuły opisującej kontekst historyczny i prawny dokumentu, części I prezentującej rzeczywiste prawa dotyczące ochrony i partycypacji, części II dającej wykładnię o mechanizmach monitoringu jej implementacji oraz części III opisującej proces podpisania i ratyfikacji Konwencji.
• Konwencja o prawach dziecka to szczególna umowa międzynarodowa, która charakteryzuje się dużą uniwersalnością i zawiera szereg praw i wolności przysługujących niedojrzałym jeszcze obywatelom. Właśnie ten fakt – niedojrzałości fizycznej i emocjonalnej – jest jednym z najważniejszych, dla których w ogóle taki dokument powstał. Dziecko jako istota, która dopiero się uczy, rozwija i nabiera doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. Konwencja o prawach dziecka zawiera szereg takich gwarancji, które obejmują wszystkie prawa cywilne, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne, jakie przysługują dzieciom.
• Dokument ten reguluje relację pomiędzy państwem a dzieckiem, nie ingerując w życie rodziny. Zapisy Konwencji nie podważają autorytetu opiekunów dzieci i ich swobody do wychowywania według własnego uznania, chronią tylko najmłodszych przed niebezpiecznymi sytuacjami i dają im gwarancję, że właściwe organy państwa udzielą im pomocy w potrzebie.
• Prawa dziecka a obowiązki: Prawa dziecka i obowiązki to dwie odrębne rzeczy. To, że dziecko ma prawa określone w Konwencji o prawach dziecka nie zależy od tego, czy wykonuje swoje obowiązki czy nie (choć powinno to robić). Nie można zatem pozbawić dziecka możliwości korzystania ze swoich praw, nawet jeśli nie wywiązuje się z podjętych bądź narzuconych zadań. Egzekwowanie wypełniania obowiązków stanowi odrębną kwestię. Należy także pamiętać, że prawa dziecka nie powinny naruszać lub ograniczać praw innych.
• Implementacja Konwencji o prawach dziecka przez państwa nie tylko zmieniła system funkcjonowania struktur państwowych w tych krajach i dostosowanie ich do potrzeb dzieci, ale dała asumpt do powstawania i aktywnego działania wielu krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, których celem była ochrona dzieci i walka o ich prawa. Od samego początku Konwencja stała się jednym z najważniejszych dokumentów dla UNICEF, który we wszystkich swoich działaniach kieruje się jej zapisami.

Więcej informacji o Konwencji o prawach dziecka można znaleźć na stronie: prawadziecka.org

Co udało się osiągnąć przez ostatnie 30 lat?
• O połowę zmniejszył się odsetek niedożywionych dzieci.
• Liczba zachorowań na polio zmniejszyła się o 99%.
• O ponad połowę zmniejszyła się umieralność dzieci poniżej 5. roku życia.
• Ponad 2,5 mld ludzi otrzymało dostęp do czystej wody.
• Przypadki zahamowania wzrostu wśród dzieci poniżej 5. roku życia zmniejszyły się o 41%.
• Tyle samo dziewcząt, ilu chłopców chodzi do szkoły podstawowej w 2/3 krajów rozwijających się.

Co jeszcze jest do zrobienia?
• Ponad 262 mln chłopców i dziewcząt nie chodzi do szkoły.
• Dzieci z najuboższych rodzin są dwa razy bardziej narażone na śmierć przed ukończeniem 5. roku życia niż ich rówieśnicy z rodzin lepiej sytuowanych.
• 16 tysięcy dzieci umiera każdego dnia na skutek chorób, którym potrafimy zapobiegać.
• 20 mln dzieci nie otrzymało wszystkich niezbędnych szczepień.
• 2,1 mld ludzi nie ma dostępu do czystej wody.
• 3 mln dzieci rocznie umiera z powodu niedożywienia.
• Co dwie minuty dziecko umiera na skutek choroby spowodowanej ukąszeniem komara.
• 50 mln dzieci na świecie musiało opuścić swoje domy ze względu na wojnę, ubóstwo czy zmiany klimatu.

Działania UNICEF
• UNICEF dostarcza dla dzieci niemal połowę wszystkich szczepionek na świecie.
• Każdego roku UNICEF reaguje na ponad 300 kryzysów humanitarnych.
• UNICEF co roku leczy ok. 3 mln niedożywionych dzieci.
• UNICEF obejmuje edukacją najbardziej potrzebujące dzieci. W ubiegłym roku było to niemal 7 mln dzieci.

Obchody są organizowane we współpracy m.in. z: Fundacja Go’n’Act Fundacja Dom Pokoju Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu MPK Wrocław ZOO Wrocław Wrocławski Teatr Lalek Stadion Wrocław Nowe Horyzonty DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe Strefa Kultury Wrocław

Źródło: Biuro Prasowe UMW

Stadion Wrocław

Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

Dojazd

Tel. +48 71 77 68 000
Tel. +48 71 77 68 011
Fax +48 71 77 68 001
biuro@stadionwroclaw.pl

X