Oświadczenie Zarządu Stadionu Wrocław Sp. z o.o.

Najemca, mimo wystosowania przez spółkę Stadion Wrocław wezwania do zapłaty z wyznaczonym dodatkowym terminem, zalega w zapłacie czynszu za więcej niż dwa pełne okresy płatności. Nie złożył również zabezpieczeń finansowych określonych w umowie najmu.

Co więcej, wynajęty na mocy umowy z kwietnia 2018 roku lokal nadal nie posiada sprawnego systemu ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, brakuje działających przyłączeń kanalizacyjnych oraz systemu detekcji i sygnalizacji pożaru. Najemca nie przedstawił także formalnie planów i projektów zmian, które miałyby zaradzić niedostatecznemu naświetleniu pomieszczeń, na co wskazywał Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Należy jednocześnie podkreślić, że spełnienie wszelkich formalnych wymogów i uzyskanie zgód na adaptację wynajmowanej powierzchni w całości spoczywa na Najemcy, co znajduje odzwierciedlenie w umowie najmu. O konieczności sprawdzenia możliwości ich uzyskania przyszły Najemca był także informowany jeszcze przed podpisaniem umowy.

Umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym.

Stadion Wrocław

Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

Dojazd

Tel. +48 71 77 68 000
Tel. +48 71 77 68 011
Fax +48 71 77 68 001
biuro@stadionwroclaw.pl

X