BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

W 2001 roku – na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2021r.

Majątek spółki

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi: 887 230 000 zł

(dane na dzień 23.08.2021)

Organy spółki

Organami spółki celowej są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

Do składu organu wyznaczone zostały następujące osoby:

 1. Pan Zbigniew Korzeniowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Pan Andrzej Dziuba- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Pan Adam Roczek – Członek Rady Nadzorczej
 4. Pan Tomasz Kobierski – Członek Rady Nadzorczej

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd

Sposób reprezentacji podmiotu: Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki  upoważniony jest Zarząd lub Członek Zarządu wraz z Prokurentem.

Dane osób wchodzących w skład organu:

Zarząd:

 1. Marcin Przychodny – Prezes Zarządu
 2. Marta Urbanek- Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:

 1. Anita Fornalczyk-Różańska – Prokurent
 2. Damian Błądek – Prokurent
 3. Paweł Rychel- Samoistny Prokurent
Status prawny

Stadion Wrocław jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powołaną przez Gminę Wrocław w charakterze inwestora zastępczego w celu przygotowania i wykonania oraz koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM, na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM (Dz. U. Nr 173, poz. 1290).

Spółka jest  zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:  0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma, pod którą spółka prowadzi działalność:
Stadion Wrocław Sp. z o.o.

NIP: 897-17-35-837,
REGON: 020648932

Struktura własności

100 procent udziałów w Spółce posiada Gmina Wrocław, którą reprezentuje Prezydent Wrocławia.

Ogłoszenia

Ogłoszenia